Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. SVDB Service: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SVDB Service gevestigd aan de Bergweg-noord 40B te Bergschenhoek ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63661039;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SVDB Service een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen SVDB Service en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen SVDB Service en de klant waarop SVDB Service deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SVDB Service, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SVDB Service en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SVDB Service opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop SVDB Service haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SVDB Service daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht SVDB Service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van SVDB Service binden SVDB Service niet.
3.7 SVDB Service heeft het recht om opdrachten uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de klant een deel van het factuurbedrag vooruitbetaalt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 SVDB Service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SVDB Service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 SVDB Service is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). SVDB Service is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
4.4 SVDB Service voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van SVDB Service, tenzij anders is overeengekomen.
4.5 SVDB Service zal de klant op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.

Artikel 5 Verplichtingen van de klant

5.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en ruimtes, waarvan SVDB Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SVDB Service ter beschikking worden gesteld. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft SVDB Service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
5.2 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
5.3 De klant is gehouden SVDB Service onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor SVDB Service onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
5.5 De klant dient SVDB Service op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
5.6 SVDB Service gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
5.7 De klant vrijwaart SVDB Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SVDB Service zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SVDB Service de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7 Oplevering

7.1 De door SVDB Service opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan SVDB Service slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van SVDB Service ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 8 Prijswijzigingen

Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
- SVDB Service alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SVDB Service rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 9 Materialen

9.1 SVDB Service zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
9.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 10 Klachten en verjaring

10.1 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde producten zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht SVDB Service zich die zaken naar haar keuze kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
10.2 Klachten over gebruikte materialen of geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien de klacht betrekking heeft op een gebrek die het gevolg is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.3 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant aan SVDB Service binnen bekwame tijd kenbaar te worden gemaakt.
10.4 Na het indienen van de klacht dient de klant SVDB Service de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
10.5 Alle aanspraken jegens SVDB Service die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij SVDB Service zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

Artikel 11 Annulering

In het geval dat de klant een aan SVDB Service gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door SVDB Service in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door SVDB Service aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
12.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SVDB Service de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van SVDB Service op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 SVDB Service is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
13.2 Voorts is SVDB Service bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 SVDB Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst SVDB Service ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 SVDB Service kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2 SVDB Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SVDB Service is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SVDB Service kenbaar behoorde te zijn.
14.3 SVDB Service is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met de door SVDB Service onderhouden systemen, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
14.4 In geen geval is SVDB Service aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het door SVDB Service onderhouden systeem heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
14.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door SVDB Service onderhouden systemen, sluit SVDB Service iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
14.6 SVDB Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7 Indien SVDB Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SVDB Service beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SVDB Service gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SVDB Service beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SVDB Service of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Van overmacht aan de zijde van SVDB Service is onder andere sprake indien SVDB Service verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting en onvervangbare werknemers.
15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.3 Voor zover SVDB Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SVDB Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven bij uitsluiting eigendom van SVDB Service tot aan het moment waarop de klant aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij SVDB Service zich tot levering heeft verplicht, voldaan heeft.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak SVDB Service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SVDB Service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SVDB Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

Alle door SVDB Service verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SVDB Service worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen SVDB Service en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en SVDB Service worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SVDB Service gevestigd is. Indien SVDB Service een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens conform het privacybeleid.